Geodetski vestnik

  
 gv 60V letošnjem letu obeležujemo izdajo 60. letnika znanstvene in strokovne revije Geodetski vestnik, kar uvršča revijo v skupino slovenskih strokovnih revij z najdaljšo tradicijo več o dogodku.

GV 60 let

O Geodetskem vestniku

Glavno poslanstvo Geodetskega vestnika , uradnega glasila Zveze geodetov Slovenije, je oblikovati temelj za izmenjavo najnovejših znanstvenih in strokovnih spoznanj med strokovnjaki iz regije in na širši mednarodni ravni, ki delujejo na področjih geodezije, geoinformatike, prostorskega načrtovanja in s temi disciplinami povezanimi področji.

Poleg recenziranih znanstvenih in strokovnih člankov v slovenskem in/ali angleškem jeziku objavljamo novosti državne geodetske službe ter poljudne prispevke, društvene novosti, spominske in podobne zapise, tako da kljub mednarodni odmevnosti ostajamo zvesti slovenski stroki.

Kljub mednarodni prepoznavnosti, ki je ključnega pomena za razvoj stroke, strokovno odličnost in mednarodno konkurenčnost, ostajamo s svojimi objavami zvesti tudi slovenskemu jeziku, saj verjamemo, da je negovanje slovenskega jezika in razvoj strokovne terminologije izrednega pomena za razvoj stroke v nekem jezikovnem okolju.

leto 1953
Izid prve številke revije, takrat imenovane Vestnik Geodetskega društva LRS, sega sicer v leto 1953
.

leto 1957
Leta 1957 se je revija preimenovala v Vestnik Društva geodetskih inženirjev in geometrov LRS Slovenije.

leto 1962 in 1965
Po krajšem premoru med letoma 1962 in 1965 pa je spet začela izhajati pod imenom Bilten Zveze geodetskih inženirjev in geometrov SR Slovenije.

leto 1973
Veliko prelomnico pomeni leto 1973, ko se je revija preimenovala v Geodetski vestnik, v istem letu je tudi naše strokovno združenje pridobilo ime Zveza geodetov Slovenije.
Od prvotnega društvenega glasila se je Geodetski vestnik počasi razvijal v kakovostno strokovno revijo z vse več objavami recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov.
V skladu z razvojem geodetske stroke se je tudi vsebina objav z ožjega geodetskega področja začela širiti na nova področja, kot so geoinformatika, satelitska geodezija in navigacija, odločitveni procesi v prostoru, prav tako je revija pogumno zakorakala v mednarodni prostor.

Danes je Geodetski vestnik nacionalno in mednarodno prepoznavna revija, katero podpira tudi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Člani uredniškega odbora in recenzenti prihajajo z domačih in eminentnih tujih univerz in raziskovalnih institucij.
leto 2010
Z indeksiranjem člankov preko CrossRef in uvedbo enotnega mednarodnega elektronskega označevalca lokacija DOI (od leta 2010 dalje) smo storili pomemben korak k transparentnosti objav, preverjanju izvirnosti vsebine in mednarodni prepoznavnosti objav in revije.

Revija je indeksirana v različnih podatkovnih zbirkah, med drugim v dLib.si, EBSCO Publishing, ProQuest LLC, GEOBASE, GeoRef, ICONDA- International Construction Database, DOAJ, COBISS, CSA Aerospace & High Technology Database, Computer and Information Systems, Mechanical & Transportation Engineering Abstracts, Water Resource Abstracts, Enviromental Sciences. Od letnika 51 (2007) je revija indeksirana in povzeta v Social Sciences Citation Index (SSCI), Social Scisearch (SSS) in Journal Citation Report/Sociai Sciences Edition (JCR/SSE).

O Zvezi geodetov Slovenije

Zveza geodetov Slovenije je prostovoljna nepridobitna zveza društev, v katero so zaradi uresničevanja skupnih interesov v geodetski stroki združena društva, ki na področju geodezije delujejo na območju Slovenije.
Društev članov Zveze geodetov je sedem, skupno število članstva pa okoli 900.

Poleg organizacije strokovnih in družabnih dogodkov, med drugim letno organizira tradicionalne Geodetske dneve, je Zveza geodetov Slovenije redna izdajateljica strokovne revije Geodetski vestnik, ki letos obeležuje 60. letnik.

Zveza geodetov Slovenije je dejavna tudi na mednarodni ravni, tako je med drugim članica Mednarodne zveze geodetov FIG (angl. International Federation of Surveyors, www.fig.net), Mednarodnega združenja za fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje ISPRS (angl. International Society of Photogrammetry and Remote Sensing, http://www.isprs.org/) ter Mednarodnega kartografskega združenja ICA (angl. International Cartographic Association, http://icaci.org/).

 

 

             

 

GEODETSKI VESTNIK


ZADNJA ŠTEVILKA

ARHIV ŠTEVILK

INFO

UREDNIŠTVO

POVEZAVE

NAVODILA ZA AVTORJE

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

.     

  arhiv gv